Make your own free website on Tripod.com
日 期 : 2000 年 12 月 19 日
媒 體 : 蘋 果 日 報
標 題 : 心 如 志 穎 拍 拖 過 一 年
內 容 :
林 心 如 同 連 凱 分 手 後 , 心 如 現 在 同 緊 林 志 穎 拍 拖 , 其 實 年 幾 前 已 經 傳 過 佢 兩 個 拍 拖 , 但 兩 位 當 事 人 都 唔 肯 認 , 因 為 兩 個 話 晒 都 係 年 輕 人 偶 像 。

但 馮 仁 昭 所 知 , 佢 兩 個 感 情 就 好 好 , 拍 拖 超 過 一 年 時 間 , 有 時 心 如 來 香 港 開 工 , 林 志 穎 會 靜 雞 雞 來 搵 佢 。