Make your own free website on Tripod.com
日 期 : 2000 年 12 月 17 日
媒 體 : 太 陽 報 ﹝ 節 錄 ﹞
標 題 : 林 心 如 不 介 意 同 紀 香 比
內 容 :
近 日 林 心 如 經 常 被 拿 來 跟 紀 香 比 , 心 如 笑 言 自 己 並 不 介 意 , 還 說 : 「 以 前 都 有 人 話 我 同 趙 薇 不 和 啦 , 依 家 我 咪 又 約 埋 一 齊 去 登 台 , 是 非 係 人 講 , 好 難 避 免 , 總 之 一 套 戲 有 兩 個 女 主 角 就 會 有 人 講 喇 ! 」

而 心 如 說 今 次 來 港 做 宣 傳 , 日 日 都 可 以 睡 至 十 二 點 才 起 床 , 不 知 幾 開 心 。