Make your own free website on Tripod.com
日 期 : 2000 年 10 月 15 日
媒 體 : S H O W 8
標 題 : 林 心 如 否 認 去 整 容
內 容 :
圖 : 靚 女 得 滯 通 常 都 會 被 人 話 整 容 , 林 心 如 都 係 要 睇 開 些 。

「 人 逢 喜 事 精 神 爽 」 這 句 話 一 點 都 沒 講 錯 , 一 個 人 行 起 運 上 來 連 個 樣 都 會 變 靚 , 你 又 信 唔 信 ? 尤 其 是 藝 人 , 一 走 紅 之 後 就 靚 到 噴 火 , 同 未 紅 之 前 相 比 , 可 以 判 若 兩 人 , 最 典 型 的 例 子 就 係 鄭 裕 玲 啦 !

女 藝 人 有 邊 度 唔 順 眼 都 可 以 執 到 正 , 身 材 唔 好 可 以 去 「 僭 建 」 或 者 食 「 豐 胸 丸 」 , 總 之 作 為 藝 人 , 成 日 都 要 面 對 一 大 班 觀 眾 , 點 可 以 唔 執 正 點 呀 ?

唔 單 只 係 鄭 裕 玲 , 最 近 台 灣 有 本 雜 誌 就 指 出 , 年 前 憑 《 還 珠 格 格 》 紅 遍 中 港 台 既 林 心 如 , 未 紅 之 前 同 紅 左 之 後 簡 直 係 醜 小 鴨 變 天 鵝 ! 真 係 唔 講 都 唔 發 覺 , 林 心 如 未 紅 之 前 又 「 爆 牙 」 又 單 眼 皮 , 塊 面 仲 有 些 似 「 發 水 麵 包 」 咁 , 之 但 係 而 家 既 林 心 如 , 唔 單 只 樣 甜 人 靚 , 一 口 貝 齒 雪 白 晶 瑩 , 仲 美 目 生 輝 , 水 汪 汪 的 甚 是 迷 人 !

問 她 是 否 去 「 執 」 過 晒 ? 林 心 如 表 示 , 她 只 是 去 做 過 「 爆 牙 」 的 矯 形 手 術 , 其 他 的 都 是 原 裝 正 貨 , 絕 無 花 假 ! 難 道 佢 女 大 十 八 變 ? 還 是 人 紅 樣 靚 係 必 然 定 律 呢 ?