Make your own free website on Tripod.com
日 期 : 2000 年 3 月 26 日
媒 體 : S H O W 8
標 題 : 林 心 如 人 氣 選 舉 大 勝 趙 薇
內 容 :
圖 一 : 心 如 在 網 上 人 氣 選 舉 偶 像 得 冠 軍 , 當 之 無 愧 。

已 有 一 段 時 間 沒 有 來 港 的 林 心 如 , 雖 然 早 前 曾 因 其 香 港 經 理 人 批 評 她 唱 歌 差 , 但 似 乎 並 未 影 響 其 在 歌 迷 心 目 中 的 人 氣 地 位 , 原 因 是 她 最 近 成 為 其 中 一 個 網 上 人 氣 選 舉 偶 像 的 冠 軍 。 而 且 更 大 比 數 拋 離 只 得 第 四 位 的 趙 薇 , 心 如 坦 言 得 獎 很 開 心 , 而 她 認 為 趙 薇 之 所 以 得 第 四 , 是 因 為 對 方 很 少 在 港 和 歌 迷 見 面 。

圖 二 : 心 如 燦 爛 的 笑 容 , 實 在 人 見 人 愛 。

雖 然 經 常 被 人 拿 來 作 比 較 , 但 看 來 卻 沒 有 影 響 心 如 和 趙 薇 的 感 情 , 因 為 心 如 透 露 她 和 趙 薇 在 剛 過 去 的 新 年 時 , 是 在 北 京 一 起 度 過 的 。 她 表 示 : 「 新 年 那 時 , 我 們 由 於 幫 北 京 中 央 台 做 節 目 , 因 此 在 年 三 十 晚 時 , 她 帶 我 到 處 玩 , 一 齊 食 飯 玩 通 宵 , 我 們 之 後 仲 一 齊 飲 酒 呢 ! 」

另 外 , 心 如 會 在 四 月 初 到 英 國 拍 寫 真 集 , 他 透 露 入 面 絕 不 會 有 性 感 照 和 泳 衣 照 , 只 會 有 一 些 生 活 化 的 相 , 未 知 其 歌 迷 會 否 喜 歡 呢 !