Make your own free website on Tripod.com
日 期 : 2000 年 3 月 25 日
媒 體 : C Y B E R 日 報
標 題 : 怕 得 失 港 台 經 理 人 林 心 如 卸 膞 拒 選 擇
內 容 :
甚 麼 是 左 右 做 人 難 ? 相 信 林 心 如 現 在 就 最 清 楚 , 因 心 如 做 左 兩 間 經 理 人 公 司 的 磨 心 。 昨 日 林 心 如 出 席 金 鐘 太 古 廣 場 某 時 裝 店 開 幕 剪 綵 時 , 就 表 示 自 己 只 是 個 演 員 , 合 約 方 面 的 事 自 己 理 唔 到 , 唯 一 可 做 的 就 是 做 好 本 份 , 一 切 事 情 要 等 兩 間 公 司 達 成 協 議 才 公 布 。

雖 然 心 如 攪 出 個 雙 胞 胎 經 理 人 , 但 心 如 強 調 兩 間 經 理 人 公 司 都 待 她 不 薄 , 儘 管 近 期 有 爭 拗 , 但 並 沒 有 影 響 工 作 。 問 到 她 應 屬 那 間 公 司 時 , 心 如 就 即 刻 御 膊 話 : 「 我 自 己 都 唔 知 , 等 佢 地 答 啦 ! 」

至 於 歌 藝 被 人 讚 到 七 彩 , 心 如 就 認 低 威 話 : 「 我 自 問 天 賦 唔 夠 , 惟 有 後 天 努 力 。 」

昨 日 「 仲 傑 傳 播 有 限 公 司 」 的 統 籌 趙 玲 華 陪 伴 心 如 到 場 , 趙 玲 華 表 示 「 稻 草 人 」 只 是 心 如 的 唱 片 經 理 人 , 自 從 出 現 糾 紛 後 兩 方 已 沒 有 再 聯 絡 。 「 稻 草 人 」 就 表 示 現 在 不 適 宜 評 論 事 件 , 過 兩 日 會 開 記 者 會 交 代 一 切 。