Make your own free website on Tripod.com
日 期 : 2000 年 3 月 15 日
媒 體 : 太 陽 報
標 題 : 林 心 如 經 理 人 向 白 花 油 王 子 道 歉
內 容 :
圖 : 林 心 如 人 紅 自 然 多 是 非 。

昨 日 有 報 道 謂 白 花 油 王 子 顏 福 偉 炮 轟 林 心 如 台 灣 的 經 理 人 吳 淑 慧 , 顏 福 偉 說 在 洽 談 林 心 如 做 白 花 油 中 、 港 、 台 代 言 人 期 間 , 吳 淑 慧 諸 多 拖 延 , 兼 且 更 出 言 不 遜 , 指 白 花 油 係 老 牌 子 , 不 適 合 心 如 拍 , 令 顏 福 偉 怒 火 中 燒 , 昨 日 心 如 經 理 人 吳 淑 慧 親 自 致 電 本 報 解 釋 事 件 的 來 龍 去 脈 。

吳 說 : 「 我 已 同 顏 福 偉 解 釋 , 現 在 沒 事 了 ! 其 實 只 是 一 場 誤 會 , 因 為 我 這 邊 一 直 等 緊 他 的 劇 本 , 並 冇 拖 延 佢 , 至 於 講 佢 隻 牌 子 老 , 我 意 思 其 實 係 話 白 花 油 歷 史 悠 久 , 心 如 咁 年 輕 , 唔 知 適 唔 適 合 。 」 至 於 顏 福 偉 亦 說 接 納 吳 淑 慧 本 人 的 解 釋 與 道 歉 , 更 不 排 除 會 再 找 心 如 合 作 。

官 司 完 結 開 記 招

此 外 , 吳 淑 慧 亦 提 到 與 稻 草 人 公 司 的 余 毓 興 ﹝ 宣 稱 是 林 心 如 香 港 與 大 陸 的 經 理 人 ﹞ 的 官 司 , 她 說 : 「 官 司 現 在 正 在 訴 訟 中 , 不 方 便 多 說 , 我 知 道 他 有 公 開 心 如 簽 名 的 合 約 給 傳 媒 看 , 但 為 甚 麼 他 不 一 併 也 公 開 合 約 的 條 文 與 內 容 ? 他 只 是 協 助 處 理 心 如 的 事 情 , 而 我 們 才 是 心 如 全 球 的 經 理 人 。 」 她 說 現 在 待 法 庭 判 決 後 , 她 會 與 心 如 來 香 港 開 記 者 會 交 代 一 切 。