Make your own free website on Tripod.com
日 期 : 2000 年 3 月 15 日
媒 體 : C Y B E R 日 報
標 題 : 林 心 如 得 罪 白 花 油 王 子 經 理 人 道 歉 補 鑊
內 容 :
人 紅 自 然 就 是 非 多 , 林 心 如 亦 不 例 外 , 昨 日 「 格 格 」 林 心 如 的 台 灣  經 理 人 吳 淑 慧 , 就 「 白 花 油 王 子 」 顏 福 偉 公 開 指 摘 其 言 行 不 禮 貌 一 事 作 出 澄 清 。 吳 淑 慧 表 示 整 件 事 只 是 一 場 誤 會 。 對 於 顏 福 偉 指 她 故 意 拖 延 , 令 其 它 已 準 備 好 的 一 切 都 無 法 如 期 進 行 的 說 法 , 吳 淑 慧 表 示 其 實 她 們 亦 是 一 直 遲 遲 未 收 到 劇 本 , 並 非 故 意 拖 延 。

對 於 顏 福 偉 的 另 一 指 摘 , 謂 她 曾 嫌 白 花 油 老 土 , 林 心 如 又 咁 年 輕 , 根 本 唔 適 合 拍 白 花 油 的 廣 告 , 吳 淑 慧 就 澄 清 她 的 意 思 其 實 是 說 白 花 油 歷 史 悠 久 , 心 如 咁 年 輕 , 唔 知 夾 吾 夾 。

至 於 林 心 如 經 理 人 鬧 「 雙 胞 胎 」 一 事 , 吳 淑 慧 就 表 示 , 將 會 和 稻 草 人 公 司 對 薄 公 堂 , 唯 一 切 事 情 , 已 交 給 律 師 處 理 , 而 事 件 仍 在 訴 訟 中 , 所 以 現 時 不 方 便 多 講 。