Make your own free website on Tripod.com
日 期 : 2000 年 3 月 7 日
媒 體 : 東 方 日 報
標 題 : 林 心 如 香 港 代 理 人 徹 底 反 面 還 擊 台 方 指 摘
內 容 :
圖 : 眼 見 台 、 港 兩 地 的 「 經 理 人 」 、 「 代 理 人 」 即 將 對 簿 公 堂 , 相 信 心 如 也 覺 左 右 做 人 難 。

因 為 林 心 如 的 香 港 代 理 人 余 毓 興 一 句 : 「 林 心 如 聲 線 沒 進 步 。 」 以 致 林 心 如 的 台 灣 經 理 人 吳 淑 惠 怒 斥 余 氏 人 身 攻 擊 , 有 意 告 他 誹 謗 , 且 表 示 余 並 非 心 如 的 「 經 理 人 」 。

余 毓 興 偕 律 師 謝 偉 俊 召 開 記 者 會 , 先 發 制 人 聲 言 要 告 吳 淑 惠 和 台 灣 仲 傑 傳 播 有 限 公 司 誹 謗 , 並 保 留 追 究 心 如 合 作 上 違 約 的 權 利 , 兩 間 經 理 人 公 司 徹 底 反 面 , 正 式 對 簿 公 堂 。

余 毓 興 責 台 方 損 形 象

記 者 會 上 , 余 毓 興 出 示 和 心 如 的 合 約 , 強 調 至 2002 年 才 約 滿 , 並 發 表 四 項 聲 明 : ﹝ 1 ﹞ 他 ﹝ 余 毓 興 ﹞ 乃 林 心 如 的 香 港 及 中 國 大 陸 的 合 法 代 理 人 , 星 焱 唱 片 公 司 是 林 心 如 全 球 合 法 的 唱 片 公 司 ; ﹝ 2 ﹞ 台 灣 仲 傑 傳 播 有 限 公 司 及 吳 淑 惠 的 言 論 , 對 他 ﹝ 余 毓 興 ﹞ 造 成 嚴 重 的 聲 譽 以 及 形 象 上 的 損 害 , 現 已 決 定 採 取 法 律 行 動 , 控 告 該 公 司 及 吳 淑 惠 誹 謗 , 追 究 聲 譽 損 失 之 賠 償 ; ﹝ 3 ﹞ 台 灣 仲 傑 傳 播 有 限 公 司 及 吳 淑 惠 的 言 論 , 嚴 重 影 響 本 公 司 旗 下 藝 人 鄧 昊 天 的 正 常 工 作 運 作 , 現 已 委 託 律 師 發 警 告 信 ; ﹝ 4 ﹞ 對 於 有 關 無 理 指 摘 , 他 ﹝ 余 毓 興 ﹞ 感 到 憤 怒 及 保 留 追 究 權 利 。

矛 頭 暫 不 指 向 林 心 如

余 毓 興 激 動 地 說 : 「 事 發 之 後 我 冇 搵 過 心 如 , 唔 想 人 事 關 係 或 因 素 影 響 決 定 , 呢 刻 發 聲 明 還 我 清 白 最 重 要 , 我 幫 心 如 接 電 影 , 但 佢 話 我 唔 係 心 如 經 理 人 , 即 係 話 我 有 商 業 欺 騙 罪 行 。 」 謝 偉 俊 則 表 示 : 「 我 們 強 調 , 矛 頭 暫 時 並 非 指 向 林 心 如 本 人 , 只 是 保 障 自 己 利 益 , 告 幾 多 項 要 審 慎 考 慮 , 但 暫 時 商 業 上 誹 謗 成 立 , 至 於 金 錢 上 賠 償 , 暫 時 唔 會 有 銀 碼 , 日 後 再 衡 量 。 」

另 方 面 , 林 心 如 台 灣 經 理 人 吳 淑 惠 昨 日 抵 港 , 她 反 駁 余 氏 之 言 說 : 「 我 們 才 是 心 如 全 球 經 理 人 , 余 毓 興 只 是 我 們 授 權 他 處 理 心 如 在 香 港 和 大 陸 之 唱 片 及 登 台 表 演 , 我 們 已 找 律 師 控 告 余 , 現 已 進 入 司 法 程 序 , 不 方 便 多 說 , 由 法 院 判 決 誰 是 誰 非 。 我 歡 迎 他 告 我 們 , 法 律 是 公 平 , 是 非 公 理 不 是 用 口 講 , 我 們 是 台 灣 最 大 經 理 人 公 司 及 有 良 好 聲 譽 , 他 有 證 據 就 跟 法 院 說 , 但 說 得 多 不 代 表 會 贏 , 公 理 是 非 自 在 人 心 , 等 日 後 判 決 自 然 會 真 相 大 白 。 」