Make your own free website on Tripod.com
日 期 : 2000 年 1 月 30 日
媒 體 : 太 陽 報 ﹝ 節 錄 ﹞
標 題 : 張 柏 芝 否 認 跟 林 心 如 面 左 左
內 容 :
日 前 有 報 道 指 張 柏 芝 與 林 心 如 因 共 用 同 一 髮 型 師 , 於 港 台 頒 獎 禮 當 日 , 碰 巧 在 差 不 多 時 間 到 髮 型 屋 整 頭 髮 , 最 後 搞 到 二 人 面 左 左 。

昨 日 張 柏 芝 出 席 宣 傳 活 動 時 , 對 此 事 強 烈 否 認 : 「 激 死 我 啦 ! 心 如 一 來 香 港 已 經 同 我 用 同 一 個 化 妝 師 同 髮 型 師 , 我 們 亦 因 此 而 認 識 , 相 處 一 直 都 好 融 洽 。 我 們 ﹝ 她 與 經 理 人 ﹞ 有 時 會 同 心 如 經 理 人 夾 期 去 髮 型 屋 , 時 間 上 配 合 得 好 好 。 」